رنگ های زیر تقریبی از رال رنگ می باشند رال دقیق محصول تولیدی به دلیل اختلاف در نوع وسیله تصویر چاپ وویدئو ممکن نیست به ناچار ،تولید رنگ ومواد پوششی با رنگ مورد نظر مشتری باید با رال اصلی ویا نمونه شاهد انجام پذیرد

color-1000.png

color-1001.png

color-1002.png

color-1004.png

color-1005.png

color-1006.png

color-1007.png

color-1011.png

color-1012.png

color-1013.png

color-1014.png

color-1015.png

color-1016.png

color-1017.png

color-1018.png

color-1019.png

color-1020.png

color-1021.png

color-1023.png

color-1024.png

color-1027.png

color-1028.png

color-1032.png

color-1033.png

color-1034.png

color-2000.png

color-2001.png

color-2002.png

color-2003.png

color-2004.png

color-2008.png

color-2009.png

color-2010.png

color-2011.png

color-2012.png

color-3000.png

color-3001.png

color-3002.png

color-3003.png

color-3004.png

color-3005.png

color-3007.png

color-3009.png

color-3011.png

color-3012.png

color-3013.png

color-3014.png

color-3015.png

color-3016.png

color-3018.png

color-3020.png

color-3022.png

color-3027.png

color-3031.png

color-4001.png

color-4002.png

color-4003.png

color-4004.png

color-4005.png

color-4006.png

color-4007.png

color-4008.png

color-4009.png

color-5000.png

color-5001.png

color-5002.png

color-5004.png

color-5005.png

color-5007.png

color-5008.png

color-5009.png

color-5010.png

color-5011.png

color-5012.png

color-5013.png

color-5014.png

color-5015.png

color-5017.png

color-5018.png

color-5019.png

color-5020.png

color-5021.png

color-5022.png

color-5024.png

color-6000.png

color-6001.png

color-6002.png

color-6003.png

color-6004.png

color-6005.png

color-6006.png

color-6007.png

color-6008.png

color-6009.png

color-6010.png

color-6011.png

color-6012.png

color-6013.png

color-6014.png

color-6015.png

color-6016.png

color-6017.png

color-6018.png

color-6019.png

color-6020.png

color-6021.png

color-6022.png

color-6024.png

color-6025.png

color-6026.png

color-6027.png

color-6028.png

color-6029.png

color-6032.png

color-6034.png

color-6035.png

color-6036.png

color-6037.png

color-6038.png

color-7000.png

color-7001.png

color-7002.png

color-7003.png

color-7004.png

color-7005.png

color-7006.png

color-7008.png

color-7009.png

color-7010.png

color-7011.png

color-7012.png

color-7013.png

color-7015.png

color-7016.png

color-7021.png

color-7022.png

color-7023.png

color-7024.png

color-7026.png

color-7030.png

color-7031.png

color-7032.png

color-7034.png

color-7035.png

color-7036.png

color-7037.png

color-7038.png

color-7039.png

color-7040.png

color-7042.png

color-7043.png

color-7044.png

color-7045.png

color-7046.png

color-7047.png

color-7048.png

color-8000.png

color-8001.png

color-8002.png

color-8003.png

color-8004.png

color-8007.png

color-8008.png

color-8011.png

color-8012.png

color-8014.png

color-8015.png

color-8016.png

color-8017.png

color-8019.png

color-8022.png

color-8023.png

color-8024.png

color-8025.png

color-8028.png

color-8029.png

color-9001.png

color-9002.png

color-9003.png

color-9004.png

color-9005.png

color-9006.png

color-9007.png

color-9010.png

color-9011.png

color-9016.png

color-9017.png

color-9018.png

color-9022.png

color-9023.png